Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertCulvert installation L6830 Birch Hill, Grenagh

Road Alert, Oct. 12th 2023
Road Closure - L6830 Birch Hill, Grenagh from Monday 6th to Friday 10th November 2023 to facilitate installation of a culvert.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L6830-0, Birch Hill, Grenagh, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 6th November 2023 to 18:00hrs on Friday 10th November 2023. (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate installation of a culvert.

 

Alternative Routes

Traffic travelling South from Grenagh along the L2772-0 towards Birch Hill should divert by turning left at Quarryhall Cross onto the L-2771-31. Then traffic should continue along the L-2771-31 and L-6832-8 until the junction with Waterloo Road. At the junction traffic should turn right onto Waterloo Road/L-2773-48 and continue until the junction with L-6830-0.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-188-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L6830-0, Birch Hill, Greanach, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00am Dé Luain, an 6ú Samhain 2023 go dtí 18:00pm Dé hAoine, an 10ú Samhain 2023. (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun suiteáil tóchair a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ba cheart go rachadh an trácht atá ag taisteal ó Dheas ó Ghreanach feadh an L2772-0 i dtreo Birch Hill ar mhalairt slí trí chasadh ar chlé ag Quarryhall Cross ar an L-2771-31. Ansin ba cheart go leanfadh an trácht ar aghaidh feadh an L-2771-31 agus L-6832-8 go dtí an t-acomhal atá ann le Bóthar Waterloo. Ba cheart go gcasfadh an trácht ar dheis ag an acomhal ar Bhóthar Waterloo/ L-2773-48 agus go leanfadh sé ar aghaidh go dtí an t-acomhal atá ann leis an L-6830-0.

 

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-188-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account