Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertDucting works L7631 Garranes, Carrigtwohill

Road Alert, Nov. 10th 2023
Road Closure - L7631 Carrigtwohill from Monday 4th December 2023 to Friday 23rd February 2024 to facilitate installation of ducting for Celtic Interconnector


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-7631 from New Line Pigeonhill towards Garranes, Carrigtwohill, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 06:00hrs on Monday 4th December 2023 to 18:00hrs on Friday 23rd February 2024.

 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the installation of ducting as part of the Celtic Interconnector Project.

 

Alternative Routes

As you approach the Closure from Upper Garranes junction with the Leamlara Road L-3606-23 continue straight to Leamlara take the left turn at the crossroads on to the L-3604 continue until you come to the T Junction with the L-7609 Ballynabrannagh West, turn left and continue to the cross roads with the L-2966 Pigeonhill, turn left and continue along this road to Garranes.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-196-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-7631 ó Bhóthar Nua Chnocán an Cholúir, i dtreo na nGarrán, Carraig Thuathail, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 06:00am Dé Luain, an 4ú Nollaig 2023 go dtí 18:00pm Dé hAoine, an 23ú Feabhra 2024.

 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun suiteáil duchtála mar chuid den Tionscadal Idirnascaire Ceilteach a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Nuair a thagann tú i dtreo an Dúnta ó acomhal na nGarrán Uachtarach le Bóthar Léim Lára L-3606-23, lean díreach ar aghaidh go dtí Léim Lára agus chas ar chlé ag an gcrosbhóthar ar an L-3604. Lean ar aghaidh go dtí go mbuaileann tú leis an acomhal T leis an L-7609 Baile na mBreatnach Thiar, cas ar chlé agus lean ar aghaidh go dtí an crosbhóthar leis an L-2966 ag Cnocán an Cholúir, cas ar chlé agus lean ar aghaidh feadh an bhóthair seo go dtí na Garráin.

 

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-196-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account