Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertCable works L7634 Lysaghtstown/Ballyrichard Beg

Road Alert, Oct. 12th 2023
Road Closure - L7634 Lysaghtstown/Ballyrichard Beg Road, Carrigtwohill from Monday 6th to Monday 20th November 2023 to facilitate points and Cable works.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-7634 Lysaghtstown/Ballyrichard Beg Road, Carrigtwohill, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs to 18:00hrs (Daily Closure) on Monday 6th November 2023 to Monday 20th November 2023.

 

Reason for Closure

To facilitate at 4nr points along the L-7634 the installation of an Underground Interconnector Cable associated with Lysaghtstown Solar Farm.

 

Alternative Routes

Approaching from the East on the Carrigane Road L-3617 continue towards Carrigtohill, at the T junction turn right on to Main Street, Carrigtohill L-3680. Take the next turn right on to Station Road L-3606. Continue Northwards to crossroads with the L-7634.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-187-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-7634 Bóthar Bhaile Mhic Giolla Iasachta/Bhaile Risteaird Beag, Carraig Thuathail, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 - 18:00 (Dúnadh Laethúil) Dé Luain an 6 Samhain 2023 go dtí Dé Luain an 20 Samhain 2023.

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun éascaíocht a dhéanamh ag pointí 4nr feadh an L-7634 ar an obair chun Cábla Idirnascaire faoi Thalamh a bhaineann le Feirm Ghréine Bhaile Mhic Giolla Iasachta a shuiteáil.

 

Bealaí Malartacha

Ag teacht ón Oirthear ar Bhóthar an Charragáin L-3617, lean ar aghaidh i dtreo Charraig Thuathail. Ag an T-acomhal, cas ar dheis chuig an bPríomhshráid, Carraig Thuathail L-3680. Tóg an chéad chasadh eile ar dheis go Bóthar an Stáisiúin L-3606. Lean ar aghaidh ó thuaidh go dtí an crosbhóthar leis an L-7634.

 

Beidh feidhm ag an malairt slí seo san ord contrártha agus trácht ag taisteal sa treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair seo.

 

Uimhir Thagartha: TRC-187-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account