Skip to main content

Resurfacing Works M8 Motorway Junction 13

Road Alert, May. 15th 2023
Road Closure - M8 Motorway Junction 13 North and Southbound 'on/off ramps' from Tuesday 6th to Wednesday 14th June 2023 to facilitate Resurfacing Works.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following roads for the period and reason specified below:

 

Roads Subject of Closure

Junction 13 Northbound and Southbound “on ramps” and “off ramps” on the M8 Motorway, Fermoy, Co. Cork.

L-1406 at the M8 Motorway overbridge, Kilbeheny. Fermoy, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 20:00hrs on Tuesday 6th June 2023 to 06:00hrs on Wednesday 14th June 2023.

(24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Resurfacing Works.

 

Alternative Routes

Traffic approaching on the M8 Motorway will be diverted via Junction 12 in the Southbound direction and via Junction 14 in the Northbound direction.

Traffic approaching Junction 13 on the National roads will be diverted via the R639 to Fermoy (Junction 14) or Mitchelstown (Junction 12).

Traffic to be diverted via the R639 & N73 to Mitchelstown, onto the R665 toward Ballygiblin.

 

Ref: TRC-67-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí na bóithre seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

Na Bóithre atá le Dúnadh

1.     Acomhal 13 ó Thuaidh agus ó Dheas, “rampaí isteach” agus “rampaí amach” ar Mhótarbhealach an M8, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí.

2.     L-1406 ag an tardhroichead ar Mhótarbhealach an M8, Coill Bheithne, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 20:00 Dé Máirt 6 Meitheamh 2023 go dtí 06:00 Dé Céadaoin 14 Meitheamh 2023.

(Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun Oibreacha um Athdhromchlú Bóthair a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Cuirfear trácht atá ag teacht ar Mhótarbhealach an M8 ar mhalairt slí trí Acomhal 12 ag dul ó Dheas agus trí Acomhal 14 ag dul ó Thuaidh.

Cuirfear trácht atá ag teacht i dtreo Acomhal 13 ar na bóithre Náisiúnta ar mhalairt slí ar an R639 go Mainistir Fhear Maí (Acomhal 14) nó Baile Mhistéala (Acomhal 12).

Cuirfear trácht ar mhalairt slí ar an R639 & N73 go Baile Mhistéala, agus ar an R665 i dtreo Bhaile Ghiblín.

 

Uimhir Thagartha: TRC-67-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie
Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account