Skip to main content

Watermain works L5827 Newtown, Ballynoe

Road Alert, May. 4th 2023
Road Closure - L5827 Newtown, Ballynoe from Monday 24th July to Friday 18th August 2023 to facilitate the Installation of a Watermain.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-5827 (Part of) Newtown, Ballynoe, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 24th July, 2023 to 18:00hrs on Friday 18th August, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the Installation of a Watermain.

 

Alternative Routes

For traffic heading south, continue southwards on L-1529 towards the R627. Turn left onto R627 towards Tallow. At the L-7800/ R627 junction, turn left onto L-7800 and continue to L-5827.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-54-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-5827 (Cuid de) Newtown, An Baile Nua, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Luain, 24 Iúil, 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine, 18 Lúnasa, 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Suiteáil Príomhphíobán Uisce a éascú.

 

Bealaí Malartacha

I gcás trácht atá ag dul ó dheas, lean ar aghaidh ó dheas ar an L-1529 i dtreo an R627. Cas ar chlé isteach ar an R627 i dtreo Thulach an Iarainn. Ag acomhal an L-7800/ R627, cas ar chlé isteach ar an L-7800 agus lean ar aghaidh chomh fada leis an L-5827.

 

Tá feidhm san ord contrártha ag an mbealach atreoraithe a luaitear anseo agus daoine ag taisteal sa treo eile.

 

Ceadófar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair.

 

Uimhir Thagartha: TRC-54-2023

 

Stiúrthóir  Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie



Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account