Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertDucting works L3606 Woodstock Hill, Carrigtwohill

Road Alert, Nov. 10th 2023
Road Closure - L3606 Woodstock Hill, Carrigtwohill from Monday 4th December 2023 to Friday 22nd March 2024 for installation of ducting for Celtic Interconnector


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-3606 Woodstock Hill, Leamlara Road, Carrigtwohill, Co. Cork,

 

Period of Closure

From 06:00hrs on Monday 4th December 2023 to 18:00hrs on Friday 22nd March 2024.

(24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the installation of ducting as part of the Celtic Interconnector Project.

 

Alternative Routes

Approaching from Watergrasshill on the L-3602 at Leamlara cross roads take the left turn for Lisgoold L-3604, at the T junction take the right on to the R626 towards Waterrock, at the junction with Carrigane Road take the right on to the L-3617 continue along this to Carrigtohill turn right on to main street L-3680 then turn right on to station Road L-3606 towards Woodstock.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-197-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-3606 Woodstock Hill, Bóthar Léim Lára, Carraig Thuathail, Co. Chorcaí,

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 06:00 Dé Luain an 4 Nollaig 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine an 22 Márta 2024.

(Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun éascaíocht a dhéanamh agus duchtáil á suiteáil mar chuid den Tionscadal Idirnascaire Ceilteach.

 

Bealaí Malartacha

Ag teacht ó Chnoc na Biolraí ar an L-3602, cas ar chlé ag crosaire Léim Lára i dtreo Lios Cúil ar an L-3604. Ag an T-acomhal, cas ar dheis chun taisteal ar an R626 i dtreo Charraig am Uisce; ag an acomhal le Carrigane Road, cas ar dheis ar an L-3617. Lean ar aghaidh ar an mbóthar seo chomh fada le Carraig Thuathail. Cas ar dheis chuig an bpríomhshráid L-3680 agus ansin cas ar dheis chuig Bóthar an stáisiúin L-3606 i dtreo Woodstock.

 

Beidh feidhm ag an malairt slí seo san ord contrártha agus trácht ag taisteal sa treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair seo.

 

Uimhir Thagartha: TRC-197-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account