Skip to main content

Water connection L3805 Mogeely

Road Alert, May. 4th 2023
Road Closure - L3805 Dairygold Co-Op Store, Mogeely from Tuesday 16th to Friday 19th May 2023 to facilitate Connection and Developer Services Works.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-3805 (Part of) at Dairygold Co-Op Store, Mogeely, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Tuesday 16th May, 2023 to 18:00hrs on Friday 19th May, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Connection and Developer Services Works, Water connection.

 

Alternative Routes

Southbound diversion – continue on N25 for approximately 8.5km.  At the roundabout, take the second exit turning right onto R630. At the end of this road, turn left onto R907 and then turn right onto R627 and travel on this road for a distance of 9km where the diversion will end.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-46-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go molann Comhairle Contae Chorcaí na bóithre seo a leanas a dhúnadh go sealadach don tréimhse agus leis an gcúis a shonraítear thíos:

 

Bóthar a Bheidh Faoi Réir an Dúnta Molta

L-3805 (Cuid de) ag Siopa Comharchumainn Dairygold, Maigh Dhíle, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta Molta

Ó 08:00am Dé Máirt, an 16ú Bealtaine, 2023 go dtí 18:00pm Dé hAoine, an 19ú Bealtaine, 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh Molta

Chun Oibreacha Ceangail agus Seirbhísí Forbróirí, Ceangal uisce a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Atreorú ó dheas– lean ar aghaidh ar an N25 ar feadh thart ar 8.5km. Ag an timpeallán, tóg an dara bealach amach ag casadh ar dheis ar an R630. Ag deireadh an bhóthair seo, cas ar chlé ar an R907 agus ansin cas ar dheis ar an R627 agus taistil ar an mbóthar seo ar feadh faid de 9km, áit a chríochnóidh an t-atreorú.

 

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Tagairt: TRC-46-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre agus Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

Sciobairín

Contae Chorcaí

Seoladh ríomhphoist: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account