Skip to main content

Watermain works L4011 Youghals, Clonakilty

Road Alert, May. 4th 2023
Road Closure - L4011 Youghals, Clonakilty from Monday 15th to Friday 26th May 2023 to facilitate Installation of New Watermain, Tie Connection , Valves.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-4011-62 (Part of) Youghals, Clonakilty, Co. Cork - at Sliabh na mBan Housing Development on the Clonakilty to Ardfield Road.

 

Period of Closure

From 08.00hrs on Monday 15th May, 2023 to 18.00hrs on Friday 26th May,

2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Installation of New Watermain, Tie Connection & Valves.

 

Alternative Routes

Southbound Traffic - take N71 east to Clonakilty Distillery. Turn right onto Inchydoney Road (L-4013-0), travelling south to Inchydoney Short Causeway (L-4014-0), turn right and travel west to L-4011-62.

Northbound Traffic - take L-8047-0 west to Carhoo Crossroads, turn right on to L-4007-52 and continue to N71 at Ladies Cross. Turn right on N71 and travel east to rejoin L-4011-62.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-57-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dhúnadh

L-4011-62 (Cuid de) Eochaill, Cloich na Coillte, Contae Chorcaí – ag Eastát Tithíochta Shliabh na mBan ar an mBóthar ó Chloich na Coillte go dtí Ard Ó bhFicheallaigh.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00am Dé Luain, an 15ú Bealtaine, 2023 go dtí 18:00pm Dé hAoine, an 26ú Bealtaine 2023

(Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun Suiteáil Phríomhphíobáin Uisce, Ceangal Snaidhmeáin agus Comhlaí nua

a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Trácht atá ag dul ó dheas – tóg an N71 thoir go dtí drioglann Chloich na Coillte. Cas ar dheis ar Bhóthar Inse Duine (L-4013-0), ag taisteal ó dheas go dtí Cabhsa Gearr Inse an Duine (L-4014-0), cas ar dheis agus taistil thiar go dtí L-4011-62.

Trácht atá ag dul ó thuaidh – tóg an L-8047-0 thiar go dtí Crosbhóthar na Ceathrún, cas ar dheis ar L-4007-52 agus lean ar aghaidh go dtí N71 ag Crois na mBan. Cas ar dheis ar N71 agus taistil thoir chun filleadh ar L-4011-62.

 

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-57-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre agus Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

Sciobairín

Contae Chorcaí

Seoladh ríomhphoist: roadclosures@corkcoco.ie

 

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account