Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertWatermain works L4711 Caherdaniel, Bantry

Road Alert, Oct. 5th 2023
Road Closure - L4711 Caherdaniel, Bantry/Castledonovan Road, Bantry from Tuesday 31st Oct to Friday 1st Dec 2023 to facilitate Installation of new watermain


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-4711-0 Caherdaniel, Bantry/Castledonovan Road, Bantry, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 07:00hrs to 19:00hrs (Daily Closure) on Tuesday 31st October 2023 to Friday 1st December 2023.

 

Reason for Closure

To facilitate Installation of a new watermain.

 

Alternative Routes

From the Glengarriff Road (near the Peace Park): Continue into Bantry town along the N71 (Glengarriff Road), towards the town Square. Turn left onto New St. and onto Bridge St. (L-4754). Continue onto Chapel St. and School Road (L-4752). Finally continue out on the L-4709 towards Ardnageehy and bear left onto L-4712.

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-182-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-4711-0. Cathair Dhonnaíle, Bóthar Bheanntraí/Chaisleán Uí Dhonnabháin, Beanntraí, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 07:00am go dtí 19:00pm (Dúnadh Laethúil) Dé Máirt, an 31ú Deireadh Fómhair 2023 go dti Dé hAoine, an 1ú Nollaig 2023.

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun Suiteáil phríomhphíobáin uisce nua a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ó Bhóthar an Ghleanna Ghairbh (in aice le Páirc na Síochána): Lean ar aghaidh ag dul isteach go baile Bheanntraí feadh an N71 (Bóthar an Ghleanna Ghairbh), i dtreo Chearnóg an bhaile. Cas ar chlé ar an tSráid Nua agus ar Shráid an Droichid. (L-4754). Lean ar aghaidh ar Shráid an tSéipéil agus ar Bhóthar na Scoile (L-4752). Ag an deireadh ar fad, lean ar aghaidh ag dul amach ar an L-4709 i dtreo Ard na Gaoithe agus cas ar chlé ar an L-4712.

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-182-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account