Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertStreet pedestrianisation L32340 Short Quay,Kinsale

Road Alert, Oct. 20th 2023
Road Closure - L32340 Short Quay, Kinsale from Tuesday 5th December 2023 to Wednesday 4th December 2024 to facilitate Temporary pedestrianisation of streets.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-32340-0 Short Quay, Kinsale, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Tuesday 5th December 2023 to 08:00hrs on Wednesday 4th December 2024. (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Temporary pedestrianisation of streets to assist with creating Pedestrian Priority Zones within the Town Centre thereby promoting a safe environment on our public streets that is mutually beneficial to both the Town's people, visitors and businesses.

 

Alternative Routes

Short Quay: - proceed via R-600 Emmet Place turning onto R-605-98 Pearce St. turning left onto L-3234-0 Market St. at the White House.

 

Ref: TRC-194-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-32340-0 Short Quay, Cionn tSáile, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Máirt an 5 Nollaig 2023 go dtí 08:00 Dé Céadaoin an 4 Nollaig 2024. (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun éascaíocht a dhéanamh ar an obair chun Sráideanna a theorannú do choisithe ar bhonn sealadach chun cabhrú le Ceantair Thosaíochta do Choisithe a chruthú i Lár an Bhaile agus, ar an gcaoi sin, timpeallacht shábháilte a chur chun cinn ar ár sráideanna poiblí, rud a rachaidh chun leasa mhuintir agus ghnólachtaí an bhaile, mar aon le cuairteoirí chun an bhaile.

 

Bealaí Malartacha

Short Quay: - lean ar aghaidh trí R-600 Emmet Place ag casadh chun taisteal ar an R-605-98 Pearse Street, ag casadh ar chlé ansin chun taisteal ar L-3234-0 Market Street ag an Teach Bán.

 

Uimhir Thagartha: TRC 194-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

 
Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account