Skip to main content

Watermain works L4007 Clogheen, Clonakilty

Road Alert, May. 4th 2023
Road Closure - L4007 Clogheen, Clonakilty from Monday 29th May to Friday 23rd June 2023 to facilitate the Installation of a New Watermain.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-4007-52 (Part of) Clogheen, Clonakilty, Co. Cork - from An Sruthán Beag to Connor’s Crossroads.

 

Period of Closure

From 08.00hrs on Monday 29th May, 2023 to 18.00hrs on Friday 23rd June, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the Installation of a New Watermain.

 

Alternative Routes

Travelling towards Clonakilty - at Connor’s Crossroads, turn left onto L-8050-21 (Carhoo), take the first right onto L-8052-0 and continue to N71. Turn right onto N71. Turn right at Maxol roundabout. At next junction turn right towards Clogheen cottages.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-55-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-4007-52 (Cuid de) an Cloichín, Cloich na Coillte, Contae Chorcaí – ón Sruthán Beag go dtí Crosbhóthar Uí Chonchúir.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08.00am Dé Luain, an 29ú Bealtaine, 2023 go dtí 18.00pm Dé hAoine, an 23ú Meitheamh, 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun Suiteáil Phríomhphíobáin Uisce nua a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ag taisteal i dtreo Chloich na Coillte – cas ar chlé ar L-8050-21 ag Crosbhóthar Uí Chonchúir (An Cheathrú), tóg an chéad chasadh ar dheis ar L-8052-0 agus lean ar aghaidh ar N71. Cas ar dheis ar N71. Cas ar dheis ag an timpeallán Maxol. Cas ar dheis i dtreo teachíní an Chloichín ag an gcéad acomhal eile.

 

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-55-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre agus Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

Sciobairín

Contae Chorcaí

Seoladh ríomhphoist: roadclosures@corkcoco.ie

 

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account