Skip to main content

Cattle underpass L4641 Clooncorban, Rossmore

Road Alert, Apr. 27th 2023
Road Closure - L4641 Clooncorban, Rossmore from Monday 3rd to Saturday 15th July 2023 to facilitate Construct a cattle underpass.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-4641-33, Clooncorban, Rossmore, Clonakilty, Co. Cork – part – from junction east of Kilmeen Bridge to Liscubba Cross West.

 

Period of Closure

From 07:00hrs on Monday 3rd July 2023 to 18:00hrs on Saturday 15th July 2023.

(24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Construct a cattle underpass.

 

Alternative Routes

Travelling south take L-8601-0 east to Carhoovauler Cross Roads, take L-8599-0 south to Liscubba Cross Roads and turn west to join L-4641-33.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-48-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas a dhúnadh go sealadach ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá sé Beartaithe a Dhúnadh

L-4641-33, Cluain Corbáin, An Ros Mór, Cloich na Coillte, Contae Chorcaí – cuid den bhóthar – ón acomhal soir ó Dhroichead Chill Mhín go dtí Crosaire Lios Gioba Thiar.

 

Tréimhse an Dúnta Bheartaithe

Ó 07:00 Dé Luain, 3 Iúil 2023 go dtí 18:00 Dé Sathairn, 15 Iúil 2023.

(Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh Beartaithe

Chun tógáil íosbhealach eallaigh a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ag taisteal ó dheas, tóg an L-8601-0 soir go Crosaire Cheathrú Bhaldair, lean an L-8599-0 ó dheas go Crosaire Lios Gioba agus cas siar chun dul ar an L-4641-33.

 

Tá feidhm san ord contrártha ag an mbealach atreoraithe a luaitear anseo agus daoine ag taisteal sa treo eile.

 

Ceadófar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair.

 

Uimhir Thagartha: TRC-48-2023

 

Stiúrthóir  Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account